Welkom bij de website Pinkstershow Kynologenclub Arnhem e.o.

Uittreksel TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

  1. De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermheerschap van de Fédération Cynologique Internationale.
  2. Op de tentoonstelling zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
  3. De tentoonstelling zal worden gehouden op 19 en 20 mei 2024 in de Evenementenhal te Gorinchem, of indien bijzondere omstandigheden tot wijziging noodzaken, op een door het bestuur der vereniging nader te bepalen plaats en datum.
  4. Inschrijven kan uitsluitend via onlinedogshows.eu en tot en met 12 mei 2024. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum der tentoonstelling, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
  5. Alleen honden die opgenomen zijn in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek kunnen worden ingeschreven. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB.
  6. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
  7. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden terug getrokken en/of gewisseld en blijft de betalingsverplichting te allen tijde van kracht.
  8. Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen en de partners, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
  9. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
  10. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, (reguliere vaccinaties) waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Honden komende uit het buitenland moeten ook een geldige rabiës enting hebben en dit aan kunnen tonen middels het Europees hondenpaspoort.
  11. Voor alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moet men middels het inentingsboekje / Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is geënt.
  12. Niet toegelaten worden:
   a. Honden die aan de oren en/of staart gecoupeerd zijn.
   b. Honden met een oor- of huidaandoening.
   c. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
  13. Het bestuur acht zich in geval van calamiteit niet gehouden het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
  14. De honden kunnen vanaf  08:00 uur het tentoonstellingsgebouw worden binnengebracht.
  15. De keuringen beginnen om 09.30 uur. De keuringen der Ereprijzen beginnen om ca. 14:30 uur of zodra de organisatie of de gedelegeerde van de Raad van Beheer dit wenselijk acht. De exposanten worden niet via de omroepinstallatie gewaarschuwd om met hun hond(en) in de ring te komen.
  16. De tentoonstelling is geopend van 8.00 uur tot ca. 18.00 uur
  17. Het secretariaat tijdens de tentoonstelling is geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.
  18. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
  19. Artikel VI.17 Kynologisch reglement
   • 19.1 Het is verboden op exposities of wedstrijden parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken.
   • 19.2 Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
  20. Prijzen: Bij het behalen van een kwalificatie wordt een herinnering beschikbaar gesteld. Op deze tentoonstelling kunnen voor alle definitief erkende rassen voorstellen tot het toekennen van een kampioenschapsprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend.
  21. Op de tentoonstelling zal geen benching aanwezig zijn.
  22. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie

De tentoonstelling wordt gehouden onder het beschermheerschap en voorwaarden van de Federation Cynolique Internationale (FCI)

Art. IV 95.2 van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer luidt:

 • Aan de Erekeuringen wordt uitsluitend deelgenomen door honden, waaraan de kwalificatie “uitmuntend” is toegekend.
 • Behoudens het bepaalde in het eerste lid zijn alle honden die beste van het Ras, onderscheidenlijk beste van de Variëteitsgroep zijn geworden, verplicht aan de Erekeuringen deel te nemen, tenzij de keuring wordt verricht door een andere Keurmeester dan in het vraagprogramma is vermeld.

Kampioenschapsdiploma’s downloaden

Op de website van de Raad van Beheer kunt u na het behalen van de kampioenschapstitel zelf de kampioenschapsdiploma’s downloaden, deze worden niet meer automatisch toegezonden.

 Zie hiervoor:

https://www.houdenvanhonden.nl/actief-met-je-hond/showen-met-je-hond/kampioenschaps-diplomas/#/certificatesoverview

 afkortingen: G = Geboren, F = Fokker, V= Vader, M=Moeder

Book your tickets

English