Welkom bij de website Pinkstershow Kynologenclub Arnhem e.o.

Reglement Standhouders Internationale Rashondententoonstelling “Pinkstershow” Evenementenhal Gorinchem.

 1. Onder organisatie wordt verstaan, het bestuur van Kynologenclub Arnhem & Omstreken, werkzaam onder de naam “Pinkstershow”.
 2. Het aanwijzen van de standplaats wordt gedaan door de organisatie, eventueel in overleg met de standhouder.
 3. Bij opgaaf/aanvraag van de stand dient rekening gehouden te worden met de grootte van de stand inclusief eventuele uitbouw en/of plaatsen van rekken, voor of naast de stand. Deze behoren tot de stand en dienen binnen de gereserveerde ruimte te vallen.
 4. Het uitgeven van reclamemateriaal is alleen toegestaan in de gereserveerde ruimte van de stand. Dit geldt eveneens voor het aanbrengen van posters, vlaggen en ander reclamemateriaal.
 5. Ingevolge de reglementen van de FCI en het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is het voor, tijdens of na de show niet toegestaan pups of volwassen dieren te koop aan te bieden.
 6. Na de indiening van de aanvraag voor standruimte ontvangt u van de organisatie een bevestiging van de aangevraagde ruimte. De toekenning van de ruimte geschiedt op volgorde van binnenkomst en zolang er binnen de door de organisatie gereserveerde ruimte voor standhouders nog plaats is.
 7. De organisatie behoudt zich het recht voor om een aanvraag te weigeren in geval er een teveel van hetzelfde goed of dienst worden aangeboden. De organisatie streeft naar een gemengd aanbod van goederen en diensten.
 8. De onder punt 6 bedoelde aanvraag leidt na bevestiging van de organisatie onverbiddelijk tot een factuur welke voortvloeit uit de gedane en bevestigde aanvraag. Deze factuur zal na aanmelding aan de standhouder worden toegezonden en dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan door middel van een overschrijving van het op de factuur vermelde totaalbedrag op het IBAN rekening van de organisatie.
 9. Afmelding van een door de organisatie bevestigde aanvraag is alleen schriftelijk mogelijk. Aan een afmelding zijn kosten verbonden welke bij de standhouder in rekening zullen worden gebracht:
  1. 50% van het oorspronkelijke bedrag, wanneer de afmelding plaats vindt tussen 60 en 29 kalenderdagen voor de geplande show;
  2. 75% van het oorspronkelijke bedrag, wanneer de afmelding plaats vindt tussen 28 en 14 kalenderdagen voor de geplande show;
  3. 100% ofwel het oorspronkelijke bedrag, wanneer de afmelding plaats vindt 14 kalenderdagen of minder voor de geplande show;
  4. Bij “no show” en niet gebruiken van de gereserveerde ruimte wordt eveneens 100% van het oorspronkelijke bedrag in rekening gebracht.
 10. De tarieven genoemd voor gereserveerde ruimte worden belast met BTW (hoog tarief).
 11. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor om de standhouder te weigeren, ingeval dat voor de organisatie blijkt dat de aangeboden goederen/diensten niet overeenkomen met de aanvraag en/of doelstellingen van de “Pinkstershow”.
 12. Voor de opbouw van de stand kan uitsluitend worden gebruik gemaakt van de dag en tijden en uren, zoals vermeld op de website van “Pinkstershow”.
 13. De Standhouder is bekend dat er geen Vrachtwagens, Bestelwagen en Personenwagens binnen het tentoonstellingsgebouw mag worden gereden. Tijdens de opbouw en afbouw is er op verzoek transport vanuit de evenementenhal mogelijk in de vorm van een heftruck.
 14. Wij verzoeken u met de afbouw van de stands pas te beginnen op maandag na afloop van de show in de Erering.
 15. Door uw aanvraag in te zenden geeft u aan dit reglement te accepteren en te aanvaarden.

Arnhem, december 2020 
Bestuur Kynologenclub Arnhem & Omstreken

Book your tickets

English